Cambodja: El projecte de llei sobre internet amenaça la llibertat d'expressió

Monks in a computer shop in Phnom Penh. Flickr photo by Magalie L'Abbé

Monjos a un cibercafè a Phnom Penh. Foto de Flickr de Magalie L'Abbé (Llicència CC)

Els internautes cambodjans i grups de defensa dels drets humans s'oposen  [en] a un projecte de llei [en] contra la delinqüència cibernètica perquè conté disposicions que podrien perjudicar la llibertat d'expressió.

Encara que el govern s'ha negat a declarar sobre el projecte, el grup activista per la llibertat de premsa Article 19, amb seu a Londres, aconseguí fer una traducció no oficial a l'anglès de l'esborrany que es va filtrar. El govern anuncià per primera vegada la seua intenció d'aprovar una llei contra els delictes cibernètics en 2012, però no hi ha hagut cap consulta pública sobre la proposta en els dos últims anys.

Segons el Phnom Penh Post, el principal periòdic a Cambodja en anglès, l'esborrany fou redactat [en] pel grup de treball del Consell de Ministres que redacta les llei contra la delinqüència cibernètica.

Molts internautes qualifiquen el projecte de llei de repressiu, sobretot l'article 28 que penalitza el contingut web que “dificulte la sobirania i integritat del Regne de Cambodja”. Per si no fos prou, la mateixa disposició castiga la publicació en línia que “genere inseguretat, inestabilitat i cohesió política”. Hi ha poc coneixement públic sobre el crim de “cohesió política”.

El projecte també penalitza la publicació de material en línia que es considere “no factual” i que “calumnie o perjudique la integritat de les agències governamentals, els ministeris, no es limita als departaments, federals o locals”. Aquesta disposició descoratja els ciutadans a l'hora de criticar els funcionaris.

El projecte també prohibeix la publicació de contingut que s'estime “perjudicial per als valors culturals i morals de la societat.” Fins i tot el projecte especifica certs actes en línia que es consideren perjudicials:

Writings or pixilation that display inappropriate activities of persons, copulations between humans or animals; or devalue the moral of family values and pixilation that displays domestic violence.

Escrits o imatges que mostren activitats immorals de persones, còpula entre humans o animals; o devaluen la moral dels valors familiars i vídeos que mostren violència domèstica. 

Aquesta disposició en concret probablement pretén prevenir que els dibuixants polítics empren el ciberespai per difondre el seu missatge.

Les persones declarades culpables de cometre delictes cibernètics rebran multa de dos milions a sis milions de riels (de 360 a 1.082 euros). La crítica senyala que les sancions previstes en el projecte de llei són majors que les aplicades als mateixos crims comesos fora de línia.

Chak Sopheap, directora executiva del Centre Cambodjà per als Drets Humans, va escriure que la proposta de llei podria utilitzar-se per assetjar [en] i castigar els ciutadans crítics amb el govern:

Article 28 can be used to target human rights activists or the opposition…For example, many online users are very critical and no longer just listen to a party. They have their own thoughts.

L'article 28 pot ser emprat per atacar els activistes pels drets humans o l'oposició… Per exemple, molts usuaris virtuals són molt criticaires i no només escolten un partit. Tenen les seues pròpies opinions.

El grup Article 19 advertí [en] que els grans poders que s'han donat al fiscal del govern per tractar els casos de delinqüència cibernètica poden minvar la privacitat en línia:

Prosecutors, rather than the courts, are granted extremely broad powers to order the preservation of computer data or traffic data. This is very worrying given the intrusive nature of such measures and that prosecutors lack the independence necessary for the proper balancing of the various interests involved, especially the protection of the right to privacy.

Als fiscals, més que als tribunals, se'ls concedeixen poders summament amplis per ordenar la protecció de dades informàtiques o de tràfic. Això és molt preocupant atès el caràcter intrusiu d'aquestes mesures i la falta d'independència dels fiscals, necessària per a l'equilibri correcte entre els diversos interessos involucrats, en especial la protecció del dret a la intimitat.

El grup insta el govern a dur a terme consultes públiques [en] i revisar el document abans d'enviar el projecte de llei al Parlament:

Article 19 is deeply concerned about Cambodia’s Draft Cybercrime Law, which falls well below international standards on the rights to freedom of expression, information and privacy. If passed in its current form, there is a serious risk that Cambodia’s currently free online space will backslide into the country’s deep-seated culture of secrecy and self-censorship.

Article 19 està molt preocupat per l'esborrany de la Llei contra els delictes cibernètics de Cambodja, la qual està molt per sota de les normes internacionals sobre el dret de llibertat d'expressió, d'informació i d'intimitat. Si s'aprova amb la seua forma actual, hi ha un greu risc que l'espai virtual de Cambodja, actualment lliure, recaurà en la profunda cultura d'ocultació i d'autocensura del país.

Internet ha demostrat ser una plataforma convenient per compartir i difondre informació sobre la política cambodjana. Durant les eleccions de l'any passat, el partit de l'oposició va emprar amb èxit el poder dels mitjans socials per reclutar seguidors i guanyar més vots. Els joves criticaren obertament els polítics i la corrupció del govern mitjançant les xarxes socials. Com les cadenes de televisió estan controlades per companyies a favor del govern, les notícies sobre les vagues laborals i les manifestacions de l'oposició en els últims mesos s'han ofert principalment per mitja d'internet.

Si s'aprova, el projecte de llei del govern crearia un dels majors obstacles legals per als periodistes en línia que informen sobre assumptes d'interès públic i per als activistes polítics digitals que busquen criticar o exigir canvis els líders polítics. Si es converteix en llei, deixaria els cambodjans desprotegits davant les severes sancions per les crítiques en línia, la regulació d'internet més estricta i la censura de les xarxes socials.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.