Sri Lanka: els extremistes budistes forcen la retirada del segell halal musulmà

Davant les protestes generalitzades dels militants budistes de Sri Lanka, els clergues islàmics han hagut de posar fi [en] al sistema d'etiquetatge halal per al menjar, àmpliament implantat a l'illa.

El nou grup budista singalès Bodu Bala Sena [en] va organitzar un seguit de grans manifestacions durant tot el mes del febrer passat per tal d'exigir l'abolició del sistema halal musulmà [en], que certifica que el menjar i altres béns segueixen les directrius dietètiques islàmiques.

Els fabricants d'aliments de Sri Lanka, especialment aquells que exporten als països de l'Orient Mitjà, fa temps que etiqueten tots els seus productes utilitzant els mètodes halal per a evitar els costos de dues línies de producció separades. Els productes s'etiquetaven amb el certificat halal [en], expedit per l'organisme islàmic All Ceylon Jamiyyathul Ulama [en].

Però els opositors argumentaven que era injust que els musulmans, que constitueixen menys del 10 per cent de la població de Sri Lanka [en], forcen la majoria de la població, de credo budista, a menjar aliments preparats segons la llei islàmica.

Halal Logo. Image courtesy Groundviews

Logo Halal. Imatge per cortesia de Groundviews

En un intent d'apaivagar les creixents tensions religioses, All Ceylon Jamiyyathul Ulama va anunciar [en] l'11 de març del present any que “en ares de la pau” deixaria d'emetre el seu certificat en l'àmbit de l'illa.

MajlisW1 tuitejava la declaració del president d'ACJU Al Shaikh Rizvi Mufti:

@majlisW1: (MajlisW1) Those days Halal logo was a Must, now due to tense situation, the logo will not be compulsory but the companies can print it or leave it – Rizvi Mufti

@majlisW1: (MajlisW1) Abans el logo Halal era un deure, ara, a causa d'una situació tensa, el logo no serà obligatori, però les companyies són lliures d'estampar-lo o ometre'l – Rizvi Mufti

Els dirigents de la Cambra de Comerç de Ceilan van comunicar [en] en el transcurs d'una roda de premsa que després de les consultes realitzades entre els clergues budistes i islàmics, s'havia pres la decisió que tots els productors de Sri Lanka deixarien d'estampar el segell halal immediatament.

El blog de notícies dbsjeyaraj.com [en] informava que segons Bodu Bala Sena, les autoritats havien promès la creació d’unitats especials de la policia [en] dedicades a inspeccionar les botigues que encara vengueren productes halal.

La violència religiosa en Sri Lanka va en augment. El conflicte amb els Tigres Tàmils pot haver acabat, però continuen produint-se atacs contra musulmans i cristians per part dels grups budistes extremistes [en].

Shenali Waduge [en] argumentava al lloc web de notícies Lanka Web els motius perquè els no musulmans no haurien d'estar obligats a acceptar productes halal:

Most eating houses, restaurants never fail to display “halal certified, no pork” boards. Whilst the cow is a sacred animal for both Buddhist and Hindus, how can it be acceptable to eat beef but not pork? Why is it that only the religious preferences of just one ethnic community decides for the rest of the population when [the Buddhist] population is over 70%?

[…]

In any case there should not be any fee charged for Halal certification and no non–Muslim should be charged one cent or coerced to pay from his hard earned money to produce a benefit that accrues only to Muslims.

La majoria de cases de menjars i restaurants sempre tenen taulers que anuncien “certificat halal, sense porc”. Si la vaca és un animal sagrat per a budistes i hinduistes, com pot ser acceptable menjar vedella però no porc? Per què compten sols les preferències religioses d'un únic grup ètnic sobre la resta de la població quan la població [budista] és de prop del 70%?

[…]

En qualsevol cas, no hi hauria d'existir cap quota de certificació Halal i cap persona no musulmana hauria de pagar un cèntim de més o ser coaccionada a pagar amb els diners que són fruit del seu esforç una prerrogativa que només beneficia els musulmans.

Però el web ciutadà Ground Views [en] remarcava que les protestes contra el menjar halal tenen més a veure amb l'augment del sentiment antimusulmà entre els nacionalistes budistes singalesos que amb una qüestió de justícia:

In recent months there has been an increased outpouring of virulent anti-Muslim sentiment by persons claiming to speak for all Sinhala Buddhists. Organized groups led by Buddhist monks have held public meetings, distributed pamphlets, and made press statements. Articles in mainstream Sinhala and English newspapers have propagated ethnic and religious hatred. […] The attacks on Muslims have been directed at everything: the certification of food products as halal; the practice of hijab, abhaya and nikab among Muslim women; the beard worn by Muslim men; the azaan or call for prayer from the mosques; the Muslims’ practice of closing businesses for Friday prayers; the prevalence of certain sectarian differences among Muslims;and the ongoing debate regarding methods of slaughter for the consumption of meat.

Durant els passats mesos, s'ha produït una efusió creixent del virulent sentiment antimusulmà per part de persones que diuen parlar en nom de tots dels budistes singalesos. Grups organitzats liderats per monjos budistes han organitzat manisfestacions públiques, han distribuït pamflets i han fet declaracions a la premsa. Els articles apareguts als principals diaris en llengua singalesa i anglesa han propagat l'odi ètnic i religiós. […] Els atacs contra els musulmans han estat adreçats a diversos fronts: la certificació halal per als productes alimentaris, la pràctica del hijab, l'abhaya i el nicab entre les dones musulmanes; la barba que distingeix els homes musulmans; l'àdhan o crida a l'oració feta des de les mesquites; la pràctica musulmana de tancar els seus negocis per a l'oració de divendres; el predomini de certes diferències sectàries entre els musulmans; i el debat vigent al voltant dels diversos mètodes de sacrifici per al consum de carn.

El periodista ciutadà Riza Yehiya [en] va escriure que els extremistes segresten la comunitat budista i enrareixen les relacions entre budistes i musulmans:

This threat to the Muslim community is a challenge to this nation. This is not from the mainstream Buddhist community that has a time tested relationship with Muslims. It is from purpose made Buddhist extremist groups working as mercenaries to prop up failing political elites, consciously or unconsciously serving foreign interests than the hallowed purpose of protecting Buddhism.

Aquesta amenaça contra la comunitat musulmana és un desafiament per a la nació. No procedeix del corrent de pensament majoritari dins de la comunitat budista, que el temps ha demostrat que sap conviure cordialment amb els musulmans. És un propòsit que pertany a grups de budistes extremistes que treballen com a mercenaris per tal de donar suport a les elits polítiques fracassades, que conscientment o inconscient serveixen interessos foranis més enllà del sagrat propòsit de protegir el budisme.

El bloguer R.M.B. Senanayake acusava els nacionalistes singalesos, incloent-hi alguns monjos budistes, d'engegar una campanya d'odi contra els musulmans [en], públicament i en els mitjans de comunicació socials, alhora que redactava la crònica dels recents incidents al seu web.

Image courtesy Say No To Halal Facebook Page

Imatge per cortesia de la pàgina de Facebook “Say No To Halal” (Digues No al Halal).

El bloguer de política Indi Samarajiva va escriure al seu web Indi.ca [en] que el partit de l'oposició, el United National Party (Partit d'Unitat Nacional) [en], també ha contribuït a la controvèrsia del halal, en demandar que es deixara d'estampar el logo halal “en la línia dels interessos racistes singalesos”.

No existeix cap conspiració musulmana amb la pretensió d'ensenyorir-se de Sri Lanka mitjançant el menjar halal, assenyalava [en] el periodista ciutadà Hejaaz Hizbullah. Els negocis han pres les seues decisions pel que fa al halal:

It’s certainly not the Muslim consumer but the businesses that crave for halaal recognition.

En realitat, no es tracta del consumidor musulmà, sinó dels negocis que desitgen amb ànsia el reconeixement halal.

I continuava:

What does worry many Muslims is how this ‘non-issue’ is being banged about by a fringe few and made into a national problem. What we see is not an ‘issue’ but an agenda and a campaign of hate with ‘halaal certification’ merely an excuse. They are waiting to pick a fight and so they pick on anything.

El que preocupa a molts musulmans es com aquest ‘no conflicte’ s'està sobredimensionant per culpa d'un grapat d'extremistes fins a esdevenir un problema nacional. El que veiem no es un ‘conflicte’ sinó una agenda i una campanya d'odi amb la ‘certificació halal’ com una mera excusa. Busquen la confrontació i per això fan la guitza a qualsevol.

El bloguer Patta Pal Baru [en] opina que la campanya contra el ‘halal’ era innecessària.

Kasun Adikari [en] instava els budistes a practicar la tolerància amb els conciutadans musulmans:

As Buddhists, we must know how to regard other religions and their practices as we belong to the religious group that accepts and appreciates the reasonable teachings of every religion. Buddhists can also tolerate the practices of other religious, cultural traditions and customs, although they may not necessarily wish to emulate them.

Com a budistes, devem saber com comportar-nos respecte a les altres religions i les seues pràctiques, ja que pertanyem a un grup religiós que accepta i aprecia els ensenyaments raonables de totes les religions. Els budistes també poden tolerar les pràctiques d'altres religions, tradicions culturals i costums, encara que no necessàriament desitgen emular-les.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.