Tailàndia: Dònuts per a la Reconciliació Nacional

Els partidaris de l'exprimer ministre tailandès Thaksin Shinawatra van celebrar el seu 64è aniversari distribuint 64.000 dònuts entre els nens desfavorits. El repartiment de regals es prolongarà fins el 3 d'agost. Thaksin fou enderrocat per un colp d'estat el 2006 i d'ençà ha romàs a l'exili per evitar la detenció, després d'haver estat condemnat per diversos càrrecs de corrupció. Thaksin al·lega que no tindria un judici just a Tailàndia.

Molts dels seguidors de Thaksin van esdevenir membres i líders del moviment dels «Camises Roges», que es va oposar agressivament a l'administració d'Abhisit Vejjajiva. Els «Camises Roges» van mamprendre el 2010 protestes al carrer de caràcter provocador, que acabaren en xocs violents amb la policia. El partit d'Abihisit va perdre les eleccions del darrer any. L'actual primera ministra és Yingluck Shinawatra [es], germana menor de Thaksin.

La capsa de dònuts gratuïts conté un missatge d'unitat de Thaksin. Foto de Teakdoor.

Per tal de promoure la unitat després d'anys de profunds conflictes polítics, s'han proposat diversos «projectes de reconciliació» [en] al Parlament. Tanmateix, alguns crítics han descrit els «projectes de reconciliació» com «projectes d'amnistia», que exonerarien els dirigents públics que van cometre crims en el passat.

La campanya «dònuts gratis» fou iniciada per líders dels «Camises Roges» que, a més, ho descriuen com un «gest de reconciliació nacional» i unitat. Les capses de dònuts gratuïts contenien un missatge de Thaksin:

On the occasion of my birthday, may love, sweetness and harmony be upon you. With love and bonding, Pol Lt Col Thaksin Shinawatra, July 26, 2012.

Amb motiu del meu aniversari, que l'amor, la dolçor i l'harmonia siguen amb vosaltres. Amb amor i afecte, Tt. Cor. Pol. Thaksin Shinawatra, 26 de juliol de 2012.

The Lost Boy [en] creu que la campanya és irresponsable:

The thing that struck me about this is that it makes no sense to give “underprivileged children and adults” boxes of doughnuts — especially children! Doughnuts are generally sweet. Dental healthcare among the underprivileged is generally poor. Sure, people will probably enjoy receiving these sugary gifts, but ultimately, encouraging poor people to scoff down boxfuls of doughnuts is irresponsible and just plain silly.

If you want to really help underprivileged communities, give them something useful, like toothpaste or rice.

El que em va colpir de tot això va ser que no té cap sentit donar capses de dònuts als «adults i nens desfavorits»  — especialment als xiquets! Els dònuts són generalment dolços. L'atenció mèdica bucodental entre els desvalguts és generalment pobre. És cert, la gent probablement gaudirà en rebre aquests regals ensucrats, però, en última instància, animar la gent pobra a cruspir-se capses plenes de dònuts és irresponsable i senzillament ridícul.

Si hom vol realment ajudar les comunitats desfavorides, cal donar-los quelcom d'útil, com pasta de dents o arròs.

De Twitter, algunes reaccions dessota:

@fratticcioli #Thailand Gift Culture RT @tulsathit: #Thaksin has sent 64,000 birthday doughnuts to Thais nationwide including Govt House reporters

@fratticcioli #Thailand Gift Culture [#Cultura del Regal de Tailàndia] RT @tulsathit: #Thaksin ha enviat 64.000 dònuts d'aniversari a tota la nació tailandesa, incloent-hi els periodistes de la Casa de Govern

@tulsathit Thaksin's doughnuts come in Valentines Day-style boxes with his face on them and a message “Let me give you love, sweetness and unity.

@tulsathit Els dònuts de Thaksin es presenten en capses estil Sant Valentí amb el seu rostre en elles i un missatge «Deixeu-me donar-vos amor, dolçor i unitat.

‏@LukeInTH Let them eat cake! or donuts. #cantmakethisshitup #TIT

‏@LukeInTH Deixeu-los menjar pastís! o dònuts. #cantmakethisshitup [#nopotserinventat] #TIT

@JamieMonk I want a Thaksin doughnut.

@JamieMonk Vull un dònut Thaksin.

Dessota hi ha alguns comentaris extrets de fòrums en línia. Khonrai [en] va escriure al Paknam Web Forum sobre la ironia de distribuir dònuts en un país on la diabetis  és un problema greu:

In a country where diabeties is rampant and a major health problem. they give away donuts

En un país on prolifera la diabetis i és un important problema de salut. regalen dònuts

Al fòrum Orient Expat [expatriats d'Orient], skydiver777 [en] suggereix un text alternatiu per a les capses de dònuts:

The doughnuts will be in pink [not red?] boxes, upon which will be printed;
Unity doughnuts from the heart.
Please consume immediately.

Perhaps underneath should also be printed;
Do not throw away this box.
That's my picture on it.

Els dònuts aniran en capses roses [no roges?], sobre les quals s'imprimirà;
Dònuts per a la unitat de tot cor.
Per favor, consumiu immediatament.
Potser dessota s'hi hauria d'imprimir també;
No llenceu aquesta capsa.
Té la meua foto.

Al fòrum Pattaya-Live, Bruce Mangosteen [en] explica com els dònuts «ajudaran» els pobres:

Well, surely the doughnuts will be a big help. Assuming they have 1000 baht notes baked inside.:)

Bé, segurament els dònuts seran de gran ajuda. Pressuposant que s'hagen enfornat amb bitllets de 1000 bahts a dintre.:)

A sota, comentaris [en] de ciberciutadans sobre la campanya:

jacksprat: Bill Gates and Warren Buffet have each given away billions of US$ to charities. Thaksin gives away donuts.

jacksprat: Bill Gates i Warren Buffet han donat bilions de dòlars americans a organitzacions benèfiques. Thaksin regala dònuts.

bluebkk: If you steal billions from the country a few boxes of ridiculous donuts is just a trick to appease the red villages and anybody else of that level of intellect!

bluebkk: Si robes bilions al país, unes capses de dònuts ridículs no són més que un truc per apaivagar els pobles rojos i qualsevol altre amb semblant nivell d'intel·ligència!

waters: I'm not going to let my kids eat those donuts! I have this unsubstantiated fear that after eating one of those donuts they'll have goofy facial expressions, start wearing red clothing, and will be demanding amnesty for a corrupt fugitive. I'll let them eat something healthy instead.

waters: No deixaré que els meus fills mengen eixos dònuts! Tinc el temor infundat que després de menjar un d'aquests dònuts, es quedaran amb cara de mussol, començaran a vestir de roig, i aviat demanaran amnistia per a un fugitiu corrupte. Millor els deixaré menjar alguna cosa saludable.

nosurprise: 64,000 doughnuts estimated cost of 2 million baht. Just think what good that amount of money could do for the underprivillaged if used wisely instead of this immature populist gimmick.

nosurprise: 64.000 dònuts tenen un cost aproximat de 2 milions de bahts. Penseu per un moment quantes coses bones s'hagueren pogut fer amb aquests diners pels desafavorits si s'hagueren usat sàviament, en lloc d'aquest immadur ardit populista.

dao: Thaksin going to court would promote unity more than doughnuts. Oh my god.

dao: Si Thaksin anara a judici, promouria més unitat que els dònuts. Oh, Déu meu.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.