L'Argentina crea un Registre d'intèrprets de llengües indígenes

DSC_9786-800x450Indígenes Pilagà de la província de Formosa a l'Argentina – Imatge: Laura Schneider

Seguint el cas de la Reina Maraz, una quítxua boliviana que va ser detinguda a l'Argentina durant tres anys sense saber-ne la raó, les Corts de la província de Buenos Aires han aprovat el Registre de traductors de llengües indígenes.

Segons una investigació de l'Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de l'any 2004-2005, basada en l'Enquesta complementària de comunitats indígenes, es va reconèixer l'existència de 38 comunitats originàries a l'Argentina. 

The most populous communities nationwide in descending order are: Mapuche with 113,680, Kolla with 70,505 and Tobas with 69,452 inhabitants. As for the smaller population, Quechua are 561, the Chulupí 553, the Sanavirón 528, the Tapiete with 484 and finally the Maimará with 178 inhabitants

Els pobles amb mes població a nivell nacional en ordre ascendent són: el poble Mapuche amb 113.680, el poble Kolla amb 70.505 i el poble Toba amb 69.452 habitants. Els d'inferior població són els pobles Quítxua amb 561, els Chulupí amb 553, els Sanavirón amb 528, els Tapiete amb 484 i, per últim, el poble Maimará amb 178 habitants.

Registres similars ja existeixen al Perú, amb el Registre d'intèrprets de llengües indígenes i natives, i a Bolívia, on la Llei general de drets i polítiques lingüístiques resumeix els seus objectius principals com: 

 1. To recognize, protect, promote, disseminate, develop and regulate individual and collective linguistic rights of the citizens of the Plurinational State of Bolivia.2. Generate public policies and institutional requirements for implementation, under the State Constitution, international conventions and legal provisions in force.3. Recover, vitalize, revitalize and develop the official languages at risk of extinction, setting actions for use in all instances of the Plurinational State of Bolivia.

1. Reconèixer, protegir, promoure, difondre, desenvolupar i regular els drets lingüístics individuals i col·lectius dels ciutadans de l'Estat Plurinacional de Bolívia.

2. Generar polítiques públiques i obligacions institucionals per la seva implementació, en el marc de la Constitució de l'Estat, convenis internacionals i disposicions legals en vigència. 

3. Recuperar, vitalitzar, revitalitzar  i desenvolupar els idiomes oficials en risc d'extinció, establint accions pel seu ús en totes les instancies de l'Estat Plurinacional de Bolívia. 

 

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.