16 dies de campanya contra la violència de gènere

Del lloc web de la campanya.

Per tal de promoure l'acció contra la violència en general i la violència de gènere en particular, el Centre per al Lideratge Global de la Dona (CLGD), amb seu a la universitat de Rutgers als Estats Units, ha llançat una campanya de 16 dies anomenada “De la pau a casa a la pau al món”.  Amb data d'inici el 25 de novembre, els participants de la campanya “destacaran la natura sistèmica de la violència de gènere i el militarisme que incentiva la desigualtat i la discriminació”.

Global Voices Online participarà en aquesta campanya; publicarem les històries, debats i converses a les xarxes socials d'arreu del món sobre la violència a la societat i la violència contra la dona.  

La campanya té també l'objectiu d'incrementar la concienciació sobre el fet que molts governs prioritzin la despesa en armament abans que el finançament destinat a educació, igualtat i seguretat. Tot i el reconeixement de la violència de gènere com a un tema de salut pública i de drets humans per part d'organitzacions internacionals, la baixa prioritat en les agendes de desenvolupament internacional continua sent alarmantment baix.  

Segons l’Organització Internacional de la Salut

Violence against women – particularly intimate partner violence and sexual violence against women – are major public health problems and violations of women's human rights.

Recent global prevalence figures indicate that 35% of women worldwide have experienced either intimate partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime.

On average, 30% of women who have been in a relationship report that they have experienced some form of physical or sexual violence by their partner.

Globally, as many as 38% of murders of women are committed by an intimate partner.Violence can result in physical, mental, sexual, reproductive health and other health problems, and may increase vulnerability to HIV.

Risk factors for being a perpetrator include low education, exposure to child maltreatment or witnessing violence in the family, harmful use of alcohol, attitudes accepting of violence and gender inequality.

Risk factors for being a victim of intimate partner and sexual violence include low education, witnessing violence between parents, exposure to abuse during childhood and attitudes accepting violence and gender inequality.

In high-income settings, school-based programmes to prevent relationship violence among young people (or dating violence) are supported by some evidence of effectiveness.

In low-income settings, other primary prevention strategies, such as microfinance combined with gender equality training and community-based initiatives that address gender inequality and communication and relationship skills, hold promise.

Situations of conflict, post conflict and displacement may exacerbate existing violence and present additional forms of violence against women.

La violència contra la dona, particularment la violència per part de la parella i la violència sexual contra la dona, són problemes importants i vulneracions dels drets humans de la dona. 

Dades globals recents indiquen que el 35% de les dones arreu del món han experimentat violència per part de la parella o alguns tipus de violència sexual al llarg de la seva vida.

De mitjana, el 30% de les dones que han mantigut una relació denuncien que han experimentat algun tipus de violència física o sexual per part de la seva parella. 

Globalment, al voltant del 38% dels assassinats de dones són comesos per part de la parella. 

La violència pot portar a problemes de tipus físics, mentals, sexuals, reproductius i altres problemes de salut, i pot fins i tot incrementar la vulnerabilitat a la SIDA.

Els factors de risc per a convertir-se en un maltractador són un baix nivell educatiu, exposició al maltractament infantil o ser testimoni de violència familiar, abús elevat d'alcohol i acceptació de la violència i la desigualtat de gènere. 

Els factors de risc per ser una víctima de la parella i violència sexual inclouen una baixa educació, ser testimoni de maltractaments entre els pares, exposició a l'abús durant la infància i actituds que acceptin la violència i la desigualtat de gènere. 

A països amb ingressos elevats, els programes de prevenció de violència de gènere a les escoles donen certes mostres d'efectivitat.

A països amb ingresos baixos, és possible que altres estratègies de prevenció primària, com el microfinançament combinat amb formació per la igualtat de gènere i iniciatives per part de la comunitat adreçades a la desigualtat de gènere, tinguin resultats.

Les situacions de conflicte, les seves conseqüències i l'aïllament que en pot resultar poden incrementar la violència existent i presentar formes adicionals de violència contra la dona.

Per tal d'ampliar estratègies i involucrar a diferents groups, el CLGD inicia la campanya el Dia Internacional de la Violència de Gènere (25 de novembre) i acabarà el Dia dels Drets Humans (10 de desembre):

The intersectionality of age, class, gender, geographic location, race/ethnicity, religious affiliation, sexual orientation among other categories of analysis inform the ways in which women experience and respond to violence, inequality, and discrimination. They also affect the ways in which communities and the States respond since States’ relations with the people are mediated in part through the above categories […] Integral to a world free of gender-based violence where all are able to experience freedom from fear and want is, in part, the recognition of the indivisibility of human rights, and that women’s rights are human rights.

La inteseccionalitat de l'edat, classe, gènere, lloc geogràfic, raça/ètnia, afiliació religiosa, orientació sexual entre d'altres categories d'anàlisi mostren com les dones experimenten i responen a la violència, la desigualtat i  la discriminació. També afecten a les formes en què les comunitats i Els estats responen, ja que les relacions dels Estats amb la gent es duen a terme en part a través de les categories prèviament citades […]. És fonamental en un món lliure de violència de gènere on tothom té la possibilitat d'experimentar la llibertat de qualsevol que es reconegui la indivisibilitat dels drets humans i que els drets de les dones són drets humans.

La campanya ha identificat tres àrees prioritaries d'acció: la violència perpretada pels cossos governamentals, la proliferació de petites armes legals en casos de violència per part de la parella i violència sexual durant i després del conflicte. Per a cada àrea, la pàgina de la campanya suggereix un tipus diferent d'estratègia per tal d'incrementar la concienciació i participar en la lluita contra els abusos. 

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.