Singapur: és una ciutat o un país?

Singapur és una ciutat o un país? Aquesta pregunta sembla absurda tenint en compte que, a nivell mundial, Singapur està reconegut com un estat independent. No obstant això, per al ministre de Justícia de Singapur K. Shanmugam, s'hauria de tractar Singapur com una ciutat. Aquest comentari va generar molt debat a la blogosfera.

A la seva conferència, durant una reunió de la Secció Internacional del Col·legi d'Advocats de l'Estat de Nova York, Shanmugam va observar que moltes persones critiquen que un sol partit domini la política de Singapur perquè comparen aquesta situació amb la d'altres països. Va insistir que Singapur s'ha de jutjar com a ciutat.

…nobody questions whether there is a democracy in New York…. This is where most people make a mistake. I have tried to explain that we are different. We are a city. We are not a country.

… ningú es pregunta si hi ha una democràcia a Nova York … Aquí és on la majoria de persones cometen un error. He intentat explicar que som diferents. Som una ciutat. No som un país.

Cavalierio va acusar el ministre de Justícia de “tergiversar la lògica” per justificar un règim autoritari a Singapur:

And now, for all our efforts and sacrifices put into creating a precious piece of country, we are told that we are not a country after all. It sounded vulgar; sounded like a shirking of responsibility, like a dereliction of duty.

Singapore, if you are not my country, who is?

Shanmugam’s motive was less lofty: he was arguing that Singapore’s political system shouldn’t be measured against the yardsticks of ‘a normal country’, where Singapore would invariably appear undemocratic. Instead, he argued, Singapore should be compared to ‘cities’ like Chicago, San Fransisco, and New York City – cities that have enduring one-party rule. Cities that are democratic.

Sometimes when we reach into the crux of the matter, we find that it is the old chestnut again. The old self-serving chestnut of authoritarian rulers pretending to be a democracy, twisting logic to suit one’s power.

So in the end, the answers that Shanmugam provided to his American guests last week, about our press, our judiciary, our political system, were non-answers really. Pertinent questions explained away in a camouflage of rational non-responses.

I ara, després de tots els nostres esforços i sacrificis per crear aquest preciós país, ens diuen que no som un país. Sembla vulgar; sembla un escaqueig de responsabilitat, un abandonament del deure.

Singapur, si no ets tu el meu país, qui ho és?

L'argument de Shanmugam és menys noble: defensa que el sistema polític de Singapur no s'ha de comparar amb els criteris d'un ‘país normal’, perquè Singapur sempre semblarà antidemocràtic. En lloc d'això, ha argumentat, Singapur s'ha de comparar amb ‘ciutats’ com Chicago, San Francisco o Nova York, ciutats amb règims de partit únic. Ciutats que són democràtiques.

A vegades, quan s'arriba al quid de la qüestió, ens trobem amb la mateixa història. Els governants autoritaris i egoistes de sempre, que pretenen ser una democràcia, tergiversen la lògica per satisfer el seu poder.

D'aquesta manera, al final, les respostes de Shanmugam als seus clients nord-americans la setmana passada, sobre la nostra premsa, justícia i sistema polític, de fet, no eren respostes. Les preguntes pertinents es van contestar amb un camuflatge de no-respostes racionals.

Rachel Zeng vol que Shanmugam expliqui més detingudament aquest punt, ja que li costa entendre el fil argumental:

Personally, I find that a little difficult to swallow. If Singapore is not a country but a city, then which country is our city part of….

Well, I don’t get it. I will really appreciate it if our dear K Shanmugam will kindly enlighten us here since he has been paid so much to play a part in the governing of Singapore city.

Personalment, em sembla una mica difícil de creure. Si Singapur és una ciutat en comptes d'un país, a quin país pertany la ciutat…

Bé, jo no ho entenc. Realment agrairia que el nostre estimat K. Shanmugam ens il·luminés amablement, tenint en compte que ha cobrat tant per formar part del govern de la ciutat de Singapur.

En relació amb aquesta entrada al blog, un usuari anònim va aclarir que els crítics haurien de llegir primer la transcripció completa de la conferència de Shanmugam per apreciar el context de l'afirmació que Singapur és una ciutat, no un país:

Read the transcript. When he spoke about Singapore being a ‘city’ rather than ‘country’ he was explaining why elections in Singapore were so lopsided despite us holding free and fair elections. He compared Singapore to cities in the USA, and how many cities in the US had a single party dominating elections for decades.

While he did say that Singapore “isn’t a country”, he certainly didn’t mean it that way!

Llegiu la transcripció. Quan va dir que Singapur és una “ciutat” i no un “país”, feia referència a per què les eleccions a Singapur eren tan desequilibrades, encara que fossin lliures i justes. Va comparar Singapur amb les ciutats dels EUA i va destacar totes les ciutats nord-americanes on un sol partit ha dominat les eleccions durant dècades.

Encara que sí que va dir que Singapur “no és un país”, no ho deia en aquest sentit!

Clement Tan lamenta que Shanmugam, un líder de la nova generació, hagi fet declaracions tan controvertides:

I am very disturbed by what the Singapore Law Minister said… At least with Lee Kuan Yew and members of the older guard, I knew what I could expect from them- whether or not I actually agree with them, is another issue. But with K. Shanmugan, part of the newer generation of Singaporean political leaders, I'm not even sure if he actually believes, connects and knows what he's arguing for.

Em preocupa el que va dir el ministre de Justícia de Singapur… Com a mínim, amb Lee Kuan Yew i membres de la vella guàrdia, sabia què podia esperar-me; si hi estava d'acord o no ja era una altra cosa. Però amb K. Shanmugan, part de la nova generació de líders polítics de Singapur, ni tan sols sé si creu en allò que argumenta o si hi connecta.

La pàgina de notícies The Temasek Review apunta les llacunes dels arguments de Shanmugam

Did Mr Shanmugam make a “honest mistake” or a freudian slip? If Singapore is NOT a country, then are we still considered a sovereign and independent state? So which country owns the sovereign rights of the city of Singapore?

Singapore is unique in the sense that it is both a country and a city at the same time.

As an important minister in the Singapore cabinet, Mr Shanmugam’s words carry a lot of weight.

Why are Singapore males serving National Service when they are only defending a city and not their country? Who does our Prime Minister report to? What value does our pink IC have? Are we citizens of a country or residents of a city?

El que va dir el senyor Shanmugam va ser un “error honest” o una relliscada freudiana? Si Singapur no és un país, se'l continua considerant un estat sobirà i independent? I quin país és propietari dels drets sobirans de la ciutat de Singapur?

Singapur és únic en el sentit que és alhora un país i una ciutat.

Com a ministre important al gabinet de Singapur, les paraules del Sr. Shanmugam són molt rellevants.

Per què les persones de Singapur que serveixen el Servei Nacional només defensen una ciutat i no el seu país? A qui informa el nostre primer ministre? Quin valor té el nostre document d'identitat? Som ciutadans d'un país o residents d'una ciutat?

The Journey of a Decade creu que, efectivament, Singapur és i sempre ha estat una ciutat:

Not say I say what.. This sentence seems to have angered quite abit of Singaporeans…. Lets get this straight… no one said anything about Singapore being a country. We have always been a city.

We have always been an island city state. I can understand how we often we hear things like defending the country among others….it is not exactly correct. It should be defending the city.

No digueu que ho dic jo… Aquesta frase sembla haver enfurismat força els habitants de Singapur… Aclarim-ho… ningú ha confirmat que Singapur sigui un país. Sempre hem estat una ciutat.

Sempre hem estat un estat ciutat insular. Puc entendre que sovint sentim coses com la defensa del país, entre d'altres… però no són del tot correctes. Cal defensar la ciutat.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.