Els reptes del periodisme de dades a l'Àfrica Occidental

El lloc web FiveThirtyEight [en], dedicat a divulgar el concepte de data journalism o periodisme de dades, ha impactat significativament al món dels mitjans de comunicació nord-americans. El seu creador és Nate Silver [fr], un estadista nord-americà que ha esdevingut cèlebre en les campanyes a la presidència de 2007-2008, segons l'opinió pública estatunidenca. Efectivament, la precisió de les seves previsions al moment de les eleccions presidencials nord-americanes de novembre de 2008 (va predir encertadament el vencedor a 49 dels 50 estats) li va procurar una millor atenció de la població. També va anunciar correctament els resultats de les 35 eleccions per a senador d'enguany.

Nate Silver explica [en] web que el periodisme de dades és molt més que fer prediccions :

Relatively little of this coverage entailed making predictions. It usually involved more preliminary steps in the data journalism process: collecting data, organizing data, exploring data for meaningful relationships, and so forth. Data journalists have the potential to add value in each of these ways, just as other types of journalists can add value by gathering evidence and writing stories.

Tan sols una part petita d'aquesta cobertura implica fer prediccions, cosa que comporta d'ordinari més passos preliminars en el procés de la informació periodística: recollir dades, organitzar-les, explorar-les per relacions significants i altres processos més. El periodisme de dades té el potencial d'afegir valor a cadascuna d'aquestes vies, tal com els altres tipus de periodisme afegeixen valor per recollir proves i escriure'n històries.

A Europa, últimament s'han creat nombroses iniciatives en el mateix sentit: en especial  OWNI [fr-en] a França i Data Blog du Guardian [en] a la Gran Bretanya.

El periodisme de dades ja no és el concepte novedós i trencador que era fa uns anys i ja ha estat assumit a la majoria de mitjans de comunicació del món.

Fins i tot als països en desenvolupament, s'està descobrint la utilitat del periodisme de dades, tot que encara cal trobar un model de treball que el faci viable. Bertrand Pecquerie, responsable de Global Editor Network, pensa que les barreres jurídiques avui dia són gaire importants a l'hora d’accedir a les dades públiques als països en vies de desenvolupament [en]:

Clearly, data journalism is at an early stage in emerging countries. The real barrier is access to open data, and the laws are still friendlier in, [for example], Sweden and Norway than in Nigeria or Pakistan.

El periodisme de dades està enfilant els seus primers graons als països en desenvolupament. L'autèntic obstacle és accedir a informació d'accés lliure, i, d'altra banda, la legislació també és més permissiva [per exemple] a Suècia i a Noruega que a Nigèria o al Pakistan.

Al continent africà, el periodisme de dades està creixent, tot i que s'encara a dificultats com la disponibilitat i fiabilitat de les dades existents. Cheikh Fall, fundador de Sunu2012 [fr] al Senegal, i Nicolas Kayser-Bril [en], cocreador de journalism++ i animador en un centre de formació de data journalism a Dakar, expliquen les necessitats pel que fa a la fiabilitat de les dades al Senegal [fr]:

Hi ha un problema important d'accés a les dades. Tenim 100 persones que transmeten la informació des del terreny i una comunitat d'unes 1000 persones que llegeixen la pàgina web. Per nosaltres, és una qüestió de millorar l'accés a les dades, de manera que algú que visqui a 500 km de Dakar, pugui tenir accés a la informació […] La gent ha de poder consultar les dades directament en lloc de confiar en la interpretació de les estadístiques que surt de la boca d'un polític. El fact-cheking, o verificació de dades, és poder constatar i discutir les dades que es difonen oficialment. Sabem que tenim un problema de dades. Cal, doncs, que en cerquem de noves.

Infographie sur la taille du continent africain - domaine public

Representació gràfica sobre el continent africà – Domini públic.

Nicholas Kayser-Bril explica en aquest vídeo la seva visió del periodisme de dades:

El grup Internet Sans Frontières (Internet sense fronteres) es va encarregar d'organitzar d'aquest mateix taller al centre de formació de Dakar amb Kayser-Bri, el seu co creador. Els responsables del grup, Julie Owono i Archippe Yepmou, ens expliquen els objectius del centre:

Des del Camerun, Dorothée Danedjo Fouba apunta que, sens dubte, el periodisme digital al seu país és una referència a l'Àfrica, però remarca que encara existeixen incompetències reglamentàries [fr]: 

Au Cameroun, la classification des journaux en ligne devient plus complexe du fait d’une absence de nomenclature dans le domaine du webjournalisme. Des propositions de nomenclature non encore validées par le législateur présente la presse en ligne sous le nom presse cybernétique constituée de « cyberjournal » ou « journal multimédia ».

Al Camerun, la classificació dels diaris on line és més complexa per raó de la manca de nomenclatures en el domini del periodisme web. La premsa en línia comunica qualques suggeriments de nomenclatures, que el legislador encara no ha validat com ara el “ciberdiari” o “diari multimèdia”, anomenats premsa cibernètica.

Tanmateix, s'estan creant moltes iniciatives importants, com ho assenyala IZANE Gaétan a Twitter:

Mini periodisme de dades a propòsit de les darreres eleccions a senador al Camerun  #mediawebcmr pic.twitter.com/TejTNDIuvY

La presentació que veieu a dalt va tenir lloc a un taller de periodisme [fr] organitzat amb suport de l’Institut Goethe del Camerún.  El gràfic destaca la projecció de les eleccions al senat per regió i per partit polític.

Una altra iniciativa,  Feowl [en], ha permès presentar, juntament amb les dades existents, el problema de les interrupcions elèctriques a Douala. I amb la informació recollida [en], s'ha creat una infografia de sensibilització:

Délestage à Douala, Cameroun via Bantu Politics

Durant una tallada de llum a Douala, el Camerun. Imatge de Bantu Politics.

El projecte Feowl no va poder continuar la seva tasca per falta de finançament, el que en si representa un exemple de la dificultat de portar a terme projectes del periodisme de dades a l'Àfrica Occidental.

Des de la Costa d'Ivori, el bloguer Yoroba afirma que aquesta mena de periodisme constitueix el futur del sector [fr]:

« Est-ce un métier pour l’avenir ?» me demandait un journaliste au sortir d’un atelier que je donnais sur le même thème. « Non, lui ai-je répondu, c’est un métier pour aujourd’hui ». [..] Le web journaliste doit tenir compte de l’environnement web dans lequel évolue désormais la profession. Un environnement de pluralité de sources. Le journaliste se retrouve parfois avec des versions différentes sur un sujet. Des informations complémentaires ou même contradictoires. Aux journalistes de faire le tri, de recouper et de vérifier ses sources.

“Serà un ofici en el futur?” em demanava un periodista a la sortida d'un curs sobre aquest tema. “No, li vaig respondre, és una professió d'avui” […] El periodista digital ha de tenir en compte l'entorn web cap al qual l'ofici evoluciona d'ara endavant, un entorn de pluralitat de fonts. El periodista es troba sovint versions diferents sobre un mateix tema, tant complementàries com contradictòries. La nova generació de periodistes ha de seleccionar, contrastar i verificar les seves fonts.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.