Les autoritats islàmiques decomissen bíblies a Malàisia per utilizar “Al·là” en referència a Déu

Més de 300 bíblies van ser decomissades a les oficines de la Societat Bíblica de Malàisia durant una batuda [en] duta a terme pel Departament Religiós Islàmic de Selangor (JAIS) amb la voluntat de fer complir la llei que prohibeix als no musulmans utilitzar la paraula Al·là en les seues publicacions religioses. A la traducció bahasa (llengua indonèsia) de la Bíblia s'empra Al·là per referir-se a Déu.

El Decret de 1988 per a les Confessions no Islàmiques (Control de Propagació entre els Musulmans) consta de 25 paraules i frases que les persones no musulmanes no poden utilitzar. Fa uns mesos, el Tribunal d'Apel·lacions va dictaminar que un periòdic catòlic no podia emprar el mot “Al·là” per referir-se a Déu perquè podia crear confusió entre els musulmans.

La qüestió provocà un intens debat a Malàisia, que és un país majoritàriament musulmà. Aproximadament el 10 per cent de la població són cristians que han utilitzat [en] el terme Al·là per referir-se a Déu de manera habitual en les seues publicacions i rituals des de fa molts anys.

Malgrat la decisió del tribunal, un capellà va declarar que ell continuaria fent servir “Al·là” a la missa, cosa que enfurismà [en] alguns grups musulmans. La Secretaria de Solidaritat Musulmana de Klang, una coalició d'ONG musulmanes, han convocat protestes al carrer [en] per denunciar que persones no musulmanes utilitzen “Al·là”.

A la següent foto de Twitter apareixen alguns musulmans progressistes que mostren la seua solidaritat als cristians després que certs grups musulmans van prometre protestes majors.

Un grup de musulmans mostra el seu suport a l'Església per la pau i l'harmonia. Ben fet per part dels moderats musulmans de Malàisia.

Mentrestant, el Consell Nacional Consultiu per a la Unitat treballava en una proposta de 10 punts per resoldre l'assumpte pacíficament. Una de les propostes és posar una etiqueta de “Publicació cristiana” a les bíblies i una creu [en] per evitar confondre els musulmans.

La periodista June H.L. Wong pensa que un comitè internacional [en] pot ajudar Malàisia a trobar una solució a la polèmica: 

…if we can’t resolve this internally by ourselves, perhaps we should seek an international panel of eminent ex­­perts to act as mediators to help us get out of this impasse rationally and equitably.

There is no shame in seeking outside help in times of crisis and if this isn’t a crisis, I don’t know what is.

…si nosaltres sols no ho podem resoldre internament, potser deuríem cercar un comitè internacional d'experts eminents que actuen com a mediadors per ajudar-nos a sortir d'aquest atzucac de forma raonable i equitativa.

No ens hem d'avergonyir per cercar ajuda externa en temps de crisi i si açò no és una crisi, no sé què és.

Diverses organitzacions juvenils de la Xina insten [en] tots els partits a ser tolerants i respectuosos:

In a pluralistic country like ours, all parties need to continue being tolerant and respectful of and appreciate each other. We also call on both sides to actively contribute to talks to work towards finding a solution to this problem on the basis of fairness and harmony.

A un país pluralista com el nostre, tots els partits han de ser tolerants i respectuosos i tractar d'entendre's els uns als altres. També fem una crida a ambdues parts per tal que contribuïsquen activament a les converses que treballen per donar solució al problema a partir de la justícia i l'harmonia.

Melati Timur discrepa de l'argument que diu que l'ús del mot Al·là per part dels cristians podria debilitar [en] la fe dels musulmans:

Why is the Muslim faith deemed the more fragile, more in need of protection? Aren’t we told all the time how superior this faith is, this faith of the majority and political elites? If it is so superior, why is it that our confusion is considered so inevitable compared to people of other faiths? Are you saying there is actually something wrong with our faith, something so close to the surface that the mere use of an Arabic word that means God by Christians will reveal all and thus turn us away from Islam in droves?

Per què es considera la fe musulmana la més fràgil, la més necessitada de protecció? No se'ns diu constantment com de superior n'és aquesta fe, la fe de la majoria i de les elits polítiques? Si és tan superior, per què sembla tan inevitable la nostra confusió en comparació amb la gent d'altres creences? Insinueu que, de fet, hi ha quelcom d'erroni en la nostra fe, alguna cosa tan pròxima a la superfície que el mer ús per part dels cristians d'un mot àrab que significa Déu ho deixarà tot al descobert i ens allunyarà així de l'islam en massa?

La bloguera Lucia Lai tampoc creu que els musulmans es confondran [en] si els cristians empren el terme Al·là:

no. 1: does muslim goes to sunday church to listen to their sermons? if no, how will they get confused?

no. 2: even if muslim does hear sermons with ‘allah’ in it, why you think they can get confused? simple! it is because you don't trust your own muslim brethren – you think their faith is so weak that just listening to it, they will get confused or get converted

Núm. 1: Un musulmà va diumenge a l'església a escoltar els seus sermons? Si no, com es pot confondre?

Núm. 2: Fins i tot, si un musulmà escoltara sermons amb la paraula “Al·là”, per què penseu que es confondria? Simple! És perquè no confieu en els vostres germans musulmans, penseu que la seua fe és tan feble que només per escoltar-ho, es confondran o es convertiran.

Marina Mahathir, la filla de l'exprimer ministre de Malàisia Mahathir Mohamad, va expressar la seua solidaritat amb els cristians anant a una missa:

A l'església de Nostra Senyora de Lorda a Klang ensenyant el que realment significa “l'islam és una religió de pau”…

El bloguer Anas Zubedy intenta indagar [en] més profundament en el perquè alguns musulmans no se senten còmodes amb l'ús cristià de la paraula Al·là:

Their apprehension is in a sense understandable, given the attempts by some Christian missionaries during the colonial epoch to impose their religion upon Muslims and people of other faiths. Even in the post-colonial period this has continued albeit in different forms and through different channels.

El seu recel és en certa manera comprensible, donades les temptatives per part d'alguns missioners cristians durant l'època colonial d'imposar la seua religió als musulmans i a la gent d'altres creences. Fins i tot al període postcolonial açò ha continuat, encara que de manera diferent i a través d'altres vies. 

La imatge en miniatura és de @fzdotcom

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.