Cambodja: la primera dona diputada és pionera de les xarxes socials

[Tots els enllaços remeten a pàgines escrites en anglès].

Ara que encara està recent el record del Dia Internacional de la Dona, entrevistem Mu Sochua, la primera dona de la història de Cambodja que ha estat elegida diputada al Parlament, i una de les poques personalitats polítiques del país que utilitza activament les xarxes socials.

Sochua voldria fer que les qüestions que tenen a veure amb la dona gaudisquen de prioritat a l'hora d'elaborar les lleis.També és ben coneguda per la seua oposició al govern del primer ministre Hun Sen.

A més a més, l'actual govern la va amenaçar amb l'adopció de mesures judicials per unes declaracions fetes el 2009 en les quals explicava que tenia la intenció de presentar una denúncia contra el primer ministre perquè aquest va proferir públicament injúries i amenaces contra la seua persona durant el discurs que va pronunciar en el transcurs d'una visita a la província de Kamptot, al sud-oest de Cambodja. Els tribunals, tanmateix, han rebutjat sempre la denúncia de Sochua, mentre que sí acceptaven la que havia interposat el seu adversari. Podria incórrer, fins i tot, en una pena de presó si el tribunal decideix mantenir la condemna per difamació contra el primer ministre.

Mu Sochua à la rencontre de femmes lors d'une réunion dans une zone provinciale du Cambodge. Photographie provenant de la page Facebook de Sochua Mu.

Mu Sochua en una trobada amb dones durant una visita a una zona provincial de Cambodja. Fotografia procedent de la seua pàgina personal de Facebook.

Malgrat aquest afer, manté ferma la voluntat d'aconseguir els seus objectius polítics i d'incrementar tant el nombre de ciutadans usuaris d'Internet com el de mitjans de comunicació, que, segons diu, permeten aportar noves idees i punts de vista diferents en política. Tot això li permet conservar l'optimisme. Gràcies a la següent entrevista realitzada a través del correu electrònic, Sochua ens fa partíceps de la seua visió de la política i dels mitjans de comunicació social.

1. Quins motius us van portar a involucrar-vos en política?

Après avoir entendu madame Hilary Clinton quand elle était encore première dame parler des « droits de la femme au même titre que les droits de l'homme » et du pouvoir dont les femmes ont besoin pour mettre en place de véritables changements et avoir un statut plus important ; les femmes doivent prendre le pouvoir et se politiser. C'était lors de la 4ème conférence des femmes. Quand je suis rentrée de Beijing, je me suis vue proposer une place de conseillère auprès du premier ministre. J'ai alors rejoint un parti politique et suis toujours restée politiquement active depuis.

Després d'haver escoltat la senyora Hilary Clinton, quan encara era primera dama, parlar dels “drets de la dona al mateix nivell que els drets de l'home” i del poder que les dones necessiten per tal de dur a terme veritables canvis i tenir un estatus important; les dones han de prendre el poder i polititzar-se. Va ser durant la quarta Conferència Mundial sobre la Dona. En tornar de Pequín, m'oferiren un lloc com a assessora del primer ministre. Va ser quan em vaig afiliar a un partit polític i des de llavors sempre he romàs políticament activa.

2. Quan vàreu començar a escriure el vostre bloc? Com gestioneu el vostre temps?

Voilà deux ans maintenant que j'ai une page Facebook et mon propre blog. Twitter est venu plus tard. Je consacre en moyenne deux heures quotidiennes aux réseaux sociaux, presque chaque jour de la semaine dans la mesure où je considère qu'il est important de communiquer directement avec ses fans et ses amis. Je trouve que c'est également une façon responsable de communiquer, puisque selon moi, la politique est une question personnelle. Généralement, je fais des recherches sur les problèmes que je mentionne. J'utilise même parfois mes propres photographies.

Ara fa dos anys que tinc una pàgina de Facebook i el meu propi bloc. Twitter va venir més tard. Dedique una mitjana de dues hores diàries a les xarxes socials, pràcticament cada dia de la setmana en la mesura que considere que m'he de comunicar directament amb els meus seguidors i amics. Trobe que es tracta d'una manera responsable de comunicació, perquè per a mi la política és una qüestió personal. Generalment faig recerques sobre els problemes dels quals parle. Fins i tot utilitze sovint les meues pròpies fotografies.

3. Sou l'única personalitat política que té un bloc a Cambodja. Què us va empentar a obrir-lo?

Cela vient de mon intérêt pour les moyens de communication, la lecture, l'écriture et l'envie d'apprendre et de m'informer. Et, bien évidemment, de mon envie de gagner des voix électorales, et de promouvoir et soutenir mon parti politique.

Això prové del meu interès pels mitjans de comunicació, la lectura, l'escriptura i les ganes d'aprendre i d'informar-me. I, evidentment, de la meua voluntat de guanyar vots electorals i de promoure i donar suport al meu partit polític.

4. L'ús dels mitjans de comunicació social tot just comença a desenvolupar-se a Cambodja. De quina manera contribueixen al vostre treball en l'àmbit de la política?

Le public concerné est jeune, ce qui est très important ; les jeunes peuvent apporter une vision nouvelle de la politique et du développement. J'ai de bon retour et de nombreuses réponses de la part de la jeunesse, et particulièrement de la jeunesse locale. C'est très gratifiant et très encourageant. Je pense qu'il s'agit là d'un procédé démocratique, ouvert, loin de toute peur ou tentatives d'intimidation. Mais je reçois également des messages haineux, parfois très violents, avec de fausses accusations ; ceci étant dit, toute personnalité publique doit s'attendre à ce genre de choses.

El públic que se'n preocupa és jove, cosa que és molt important; els joves poden aportar una visió nova de la política i del desenvolupament. Gaudisc d'una bona reciprocitat i de nombroses respostes per part del jovent i particularment, del jovent local. És força gratificant i força encoratjador. Pense que es tracta d'un procés democràtic, obert, lluny de tota por o de temptatives d'intimidació. Però rep igualment missatges plens d'odi, de vegades molt violents, amb falses acusacions; dit això, tota personalitat pública ha d'estar preparada per fer front a aques tipus de coses.

5. Com poden els mitjans de comunicació social influir en el món de la política a Cambodja?

Le phénomène devient de plus en plus important chaque jour. J'espère trouver de plus en plus d'amies et fans féminins. Je suis une femme politique connue, et le fait que des amis ou des fans communiquent avec moi est un signe que la politique change. Les médias sociaux apportent de nouvelles idées, des nouveaux points de vue, comme sur la question du développement. Plus d'idées, plus d'opinions, plus de différence apporte de la diversité et nous poussera à être plus tolérant. Quoi de mieux pour le Cambodge ?

El fenomen s'esdevé cada dia més important. Espere trobar cada cop més amigues i més seguidores entre les dones. Sóc una dona política coneguda i el fet que els amics i els seguidors es comuniquen amb mi és un símptoma que la política està canviant. Els mitjans de comunicació social aporten noves idees, nous punts de vista, com ara sobre la qüestió del desenvolupament. Com més idees, més opinions i més diferències. Això és el que comporta la diversitat i el que ens empentarà a ser més tolerants. Què millor per a Cambodja?

6. On us veieu d'ací a cinc anys?

Toujours dans la politique et j'espère plus sage encore.

Sempre en política i confie que encara més sàvia.

Comença la conversa

Autors, si us plau, Obre sessió »

Pautes

  • Tots els comentaris són revisats per un moderador.. Si us plau, no introdueixis comentaris més d'una vegada o es podrien identificar com a correu brossa.
  • Si us plau, respecta als altres. No s'aprovaran comentaris que continguin missatges ofensius, obscenitat o atacs personals.